Slovník

Pojišťovací termíny někdy vyvolávají mnoho otázek. Tady najdete všechny odpovědi.

A

Asistenční služby

Asistenční služby zajišťují v případě vzniku pojistné události rychlou pomoc a veškerý asistenční servis.

C

COVID – úřední rozhodnutí

COVID – úředním rozhodnutím se rozumí úřední rozhodnutí v kompetenci MZV ČR vedoucí v rámci „Mapy cestovatele“ ke změně statusu cílové země, v níž jste si sjednali pronájem plavidla, na status červený – vysoké riziko infekce (předpokladem vzniku práva na plnění je, že se k datu sjednání smlouvy o pronájmu cílová země pronájmu nacházela v zelené zóně „Mapy cestovatele“ – nízké riziko infekce) nebo úřední rozhodnutí vedoucí k zákazu vstupu českých občanů do cílové země pronájmu nebo také úřední rozhodnutí vedoucí k uzavření státních hranic.

D

Doplňkové plachty

Za doplňkové plachty se považuje spinaker, genaker či code zero.

Dovolená

Dovolená je jednorázová varianta pojištění kauce a odpovědnosti skippera, která je vhodná, pokud si pronajímáte loď maximálně jednou za rok.

F

Flotilové pojištění

Flotilové pojištění je specifickým druhem pojištění, kdy v rámci jedné smlouvy, uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem, figuruje více pojištěných osob. Přistoupením do pojištění se tedy každá osoba stává pojištěnou osobou (nikoliv smluvní stranou – pojistníkem), a tedy nemá práva a povinnosti, které se vztahují pouze k pojistníkovi.

G

Gelcoat

Gelcoat je speciální povrchová vrstva plavidel, která je chrání před chemickými a povětrnostními vlivy a UV zářením. Zároveň slouží i jako estetický doplněk při finální úpravě produktů.

H

Hrubá nedbalost

Hrubou nedbalostí se rozumí vědomě nedbalé či neopatrné jednání pojištěného, který si je vědom možných následků svého jednání, avšak spoléhá na to, že tyto nenastanou.

J

Jachtař

Jachtař je celoroční varianta pojištění kauce a odpovědnosti skippera, která je vhodná, pokud jste neplaceným vůdcem plavidla a současně si pronajímáte více lodí opakovaně během jednoho roku.

L

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy jsou veškeré náklady zaplacené v souvislosti s provedením nutné léčby, například ambulantní lékařské ošetření, zdravotnický materiál, předepsané léky, hospitalizace, nutné operace a zákroky, převoz nemocného zpět do ČR a další.

Lhůta pro sjednání pojištění storna

Pojištění storna je potřeba si sjednat do 30 dnů od uzavření smlouvy o pronájmu plavidla nebo od uhrazení první zálohy za pronájem.

Limit plnění

Limitem plnění se rozumí maximální hranice pojistitelem poskytnutého pojistného plnění za jednu a každou škodu, která nastane v průběhu trvání pojištění.

N

Náhradní skipper

V rámci pojištění storna nabízíme v případě absence původního skippera možnost částečného plnění (kompenzace za absentujícího člena posádky) nebo úplného storna pronájmu nebo úhrady nákladů za pronájem profesionálního skippera.

Nemajetková újma

Za nemajetkovou újmu se považuje jakákoli újma, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Typicky se jedná o zásah do zdraví, cti, soukromí osoby apod.

P

Plavidlo

Plavidlem se rozumí pouze takové plavidlo, které je užívané pojištěným k rekreačním či závodním účelům a evidované v plavebním rejstříku České republiky či jiného státu, a které pojištěný převzal a užívá na základě písemné smlouvy o nájmu nebo zprostředkování nájmu uzavřené s vlastníkem nebo zprostředkovatelem nájmu plavidla. Za plavidla užívaná k rekreačním účelům se nepovažují plavidla s vlastním strojním pohonem poháněná jinak než vrtulí (např. vodní skútry, kluzáky apod.) a plavidla používaná pod vodní hladinou.

Pojištěný

Pojištěným nebo také pojištěnou osobou je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

Pojistitel

Pojistitelem je právnická osoba, která je oprávněná provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona.

Pojistná částka

Pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele z jedné a ze všech pojistných událostí nastalých během trvání pojištění a měla by odpovídat pojistné hodnotě (tj. aby byla rovna nebo vyšší).

Pojistná doba

Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Pojistná událost z pojištění kauce

Pojistná událost z pojištění kauce je oprávněné částečné nebo úplné propadnutí kauce ve prospěch vlastníka nebo pronajímatele plavidla nebo zprostředkovatele nájmu plavidla, ke kterému došlo v době trvání pojištění a v místě pojištění, s nímž je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistník

Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

Pomocný člun a motor

Pomocný člun neboli dinghy je nafukovací člun sloužící k převozu posádky na břeh při stání na kotvě nebo na bóji. Jeho součástí bývá i přívěsný motor.

Právní ochrana

Právní ochrana představuje právní pomoc, kterou vám zaručíme v případě sporu v souvislosti s provozem či pronájmem lodě.

Příbuzný

Příbuzným pojištěného se rozumí jeho manžel, manželka, partner či partnerka žijící ve společné domácnosti, děti, rodiče, prarodiče, vnoučata, sourozenci, bratranec, sestřenice, strýc či teta, rodiče manžela či manželky, registrovaný partner/partnerka nebo rodiče registrovaného partnera/partnerky.

Profesionální skipper

Profesionálním skipperem se rozumí vůdce plavidla, který vede dané plavidlo za honorář (finanční, věcný aj.).

Profík

Profík je celoroční varianta pojištění kauce a odpovědnosti skippera, která je vhodná, pokud jste placeným vůdcem plavidla a současně si pronajímáte více lodí opakovaně během jednoho roku.

R

Regata

Regata je jednorázová varianta pojištění kauce a odpovědnosti skippera, která je pro Vás vhodná, pokud si pronajímáte loď za účelem účasti v amatérských závodech v jachtingu.

Rekreační skipper

Rekreačním skipperem se rozumí vůdce plavidla, který dané plavidlo vede bez nároku na jakoukoliv odměnu (finanční, věcnou aj.).

S

Skipper (vůdce plavidla)

Skipperem (vůdcem plavidla) se rozumí osoba, která je podle platných právních předpisů způsobilá vést plavidlo při provozu na vodní cestě (tj. na vodních tocích a jiných vodních plochách, na kterých je možné provozovat plavbu).

Spoluúčast

Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění z každé pojistné události, tj. částkou uvedenou v potvrzení o pojištění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací.

Sportovním vybavením plavidla

Sportovním vybavením plavidla se rozumí běžné sportovní vybavení pojištěného určené k jeho osobnímu užívání, které si vzal na cestu nebo je prokazatelně pořídil během cesty. Pro účely tohoto se jedná také o vodní lyže a další předměty určené výrobcem k tažení za plavidlem, subwing, standup paddleboard, mořské kajaky, kiteboarding, surf a jetsurf. Za sportovní vybavení se nepovažují věci, které nejsou užívány ve funkci náčiní či nářadí, jako jsou osobní doplňky, oblečení, helma, brýle, obuv, dalekohledy apod.

Ú

Újma na životním prostředí

Znečištěním životního prostředí se rozumí jakékoliv poškození životního prostředí či jeho složek v důsledku lidské činnosti způsobené vnášením takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro životní prostředí či jeho složky.

Újma posádce

Újma posádce představuje újmu jednotlivým členům posádky včetně újmy, kterou si způsobí navzájem (s výjimkou osob blízkých).

Újma pronajímateli

Újma pronajímateli představuje újmu způsobenou prokazatelně ušlým ziskem vzniklým pronajímateli a/nebo vlastníkovi plavidla v důsledku jeho poškození, zničení nebo ztráty a/nebo náklady vynaloženými za účelem snížení ušlého zisku.

Úpadek charteru

Úpadkem charteru se pro účely této pojistné smlouvy rozumí platební neschopnost či platební nevůle charterového agenta či pronajímatele plavidla.

V

Vodní sporty

Mezi vodní sporty patří například jachting, vodní motorismus, windsurfing, kiting (kiteboarding, kitesurfing apod.), subwing, standup paddleboard, mořské kajaky, surf, jetsurf, vodní lyže a další předměty určené výrobcem k tažení za plavidlem.

Z

Základní plachty

Za základní plachty považujeme hlavní plachtu, genu a všechny typy kosatek.

Závod

Závod je organizovaná společenská akce (regata), jejíž součástí jsou závody plachetnic pořádané bez omezení plavebního provozu v daném území, zejména se za závod považují amatérské závody v plachtění.

Ztráta zaměstnání

Pod ztrátou zaměstnání se rozumí pojištěným nezaviněná ztráta zaměstnání, ke které došlo z důvodu organizačních změn.